Map

Kita sudah lihat method .map() sebelum ini, iaitu,

  List<Integer> numbers = Arrays.asList(25, 100, 50, 10, 8);
  List<Integer> selepasTambahSepuluh = numbers.stream()
      .map(num -> num + 10)
      .collect(toList());

  System.out.println(selepasTambahSepuluh);

Apa yang berlaku ialah method .map() akan menjalankan code lambda untuk setiap data dalam list numbers untuk menghasilkan list yang baru. Dalam code di atas, setiap nombor akan ditambah dengan sepuluh.

Disebabkan method-method dalam Stream berangkai, method map() akan return Stream semula. Untuk menjadikan hasil stream tersebut ke list, kita boleh menggunakan method collect() seperti code di atas.

Map ke jenis data yang lebih khusus/spesifik

Method map() yang kita gunakan di atas akan menghasilkan data mengikut jenis data yang return daripada lambda. Kadang kala kita mungkin perlu membuat pengiraan yang lebih spesifik mengikut jenis data. Contohnya jika kita ingin menjumlahkan semua data dalam list, kita boleh menggunakan method sum().

Method sum() adalah daripada IntStream. Untuk mendapatkan IntStream, kita boleh menggunakan method mapToInt(). Contoh code adalah seperti berikut,

  List<Integer> numbers = Arrays.asList(25, 100, 50, 10, 8);
  int jumlah = numbers.stream()
      .mapToInt(num -> num + 10)
      .sum();

  System.out.println(jumlah);

Selain mapToInt(), ada juga mapToDouble(), mapToLong() untuk jenis data yang lain. Anda boleh rujuk documentation.

Kesilapan biasa

Kesilapan yang biasa dilakukan semasa menggunakan method map() ialah penggunaan method tersebut secara berturutan. Contohnya,

  List<Integer> numbers = Arrays.asList(25, 100, 50, 10, 8);
  List<Integer> updatedNumbers = numbers.stream()
      .map(num -> num + 10)
      .map(num -> num + 5)
      .collect(toList());

  System.out.println(updatedNumbers);

Sebaliknya, letakkan pengiraan dalam satu function, seperti ini,

      .map(num -> num + 10 + 5)

atau menggunakan method andThen() atau compose() untuk menggabungkan function, seperti ini,

  Function<Integer, Integer> tambahSepuluh = num -> num + 10;
  Function<Integer, Integer> tambahLima = num -> num + 5;

  List<Integer> numbers = Arrays.asList(25, 100, 50, 10, 8);
  List<Integer> updatedNumbers = numbers.stream()
      .map(tambahSepuluh.andThen(tambahLima))
      .collect(toList());

Jika kita menggunakan map() secara berturutan, list yang terhasil selepas map() yang pertama akan kekal dalam memory sehinggalah proses selesai. Kurang efisyen.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju