Web Framework

Sesetengah web framework boleh memanfaatkan CompletableFuture, antaranya Spring Boot dan Play Framework. Dalam tutorial ini, kita akan melihat contoh menggunakan CompletableFuture dalam Spring Boot.

Katakanlah kita ada servis UserService seperti berikut,

@Service
public class UserService {
  public CompletionStage<String> getName() {
    return "Muhammad Ali";
  }

  public CompletionStage<String> getFacebookImageUrl() {
    return "https://www.example.com/ali.jpg";
  }
}

Anggap kedua-dua method tersebut mengambil data dari database.

Kemudian controller untuk maklumat user, UserApiController, seperti berikut,

@RestController
public class UserApiController {
  @Autowired
  private UserService userService;

  @GetMapping("/user")
  public String userInfo() {
    return userService.getName() + ", " + userService.getFacebookImageUrl();
  }
}

CompletionStage

Sekarang kita akan menggantikan code di atas dengan CompletableFuture. Caranya adalah dengan menjadikan method supaya return CompletionStage atau CompletableFuture.

CompletionStage ialah interface kepada CompletableFuture.

Contoh untuk UserService,

public CompletionStage<String> getName() {
  return supplyAsync(() -> "Muhammad Ali");
}

public CompletionStage<String> getFacebookImageUrl() {
  return supplyAsync(() -> "https://www.example.com/ali.jpg");
}

Kemudian kita gabungkan di controller, seperti berikut,

@GetMapping("/user")
public CompletionStage<String> userInfo() {
  return userService.getName().thenCombineAsync(
      userService.getFacebookImageUrl(),
      (name, fbImgUrl) -> name + ", " + fbImgUrl
  );
}

Spring Boot secara automatik akan tahu yang kita sedang menulis code asynchronous dan akan handle dengan betul. Jadi, kita tidak perlu menggunakan thenAccept atau join untuk mendapatkan output untuk return dari controller.

Executor

Dalam Tutorial Executor yang lepas, kita faham ada kerenah dengan program apabila kita menggunakan lebih daripada satu thread, iaitu apabila program perlu ditutup. Jika kita ingin menggunakan ExecutorService dalam sesuatu framework, kita perlu mengambil tahu bagaimana lifecycle(kitar hidup) framework tersebut, kemudian research bagaimana untuk menjalankan sesuatu proses pada fasa tertentu.

Selepas membuat sedikit research (cari di google), kita dapat tahu yang kita boleh tetapkan method yang perlu dipanggil apabila sesuatu Spring Bean ditutup menggunakan parameter destroyMethod.

Sekarang kita cuba create ExecutorService untuk database dan logger dalam config,

@Configuration
public class GlobalConfig {
  @Bean(destroyMethod = "shutdown")
  @Qualifier("db")
  public ExecutorService dbThreadPool() {
    return Executors.newFixedThreadPool(100);
  }

  @Bean(destroyMethod = "shutdown")
  @Qualifier("logger")
  public ExecutorService loggerThreadPool() {
    return Executors.newSingleThreadExecutor();
  }
}

Seperti code di atas, kita letakkan nama method yang perlu dipanggil, iaitu shutdown untuk parameter destroyMethod. Kita juga menggunakan annotation Qualifier untuk membezakan ExecutorService mana yang kita mahu semasa membuat autowire.

Setelah selesai, maka kita boleh menggunakan thread pool tersebut pada code async yang bersesuaian. Katakanlah dbThreadPool untuk proses database, dan loggerThreadPool untuk melihat output yang kita beri kepada pengguna website.

Code untuk UserService,

@Service
public class UserService {
  @Autowired
  @Qualifier("db")
  private ExecutorService dbThreadPool;

  public CompletionStage<String> getName() {
    return supplyAsync(() -> "Muhammad Ali", dbThreadPool);
  }

  public CompletionStage<String> getFacebookImageUrl() {
    return supplyAsync(() -> "https://www.example.com/ali.jpg", dbThreadPool);
  }
}

Code untuk UserApiController,

@RestController
public class UserApiController {
  @Autowired
  @Qualifier("logger")
  private ExecutorService loggerThreadPool;

  @Autowired
  private UserService userService;

  @GetMapping("/user")
  public CompletionStage<String> userInfo() {
    CompletionStage<String> userInfo = userService.getName()
        .thenCombineAsync(
            userService.getFacebookImageUrl(),
            (name, fbImgUrl) -> name + ", " + fbImgUrl
        );

    userInfo.thenAcceptAsync(System.out::println, loggerThreadPool);

    return userInfo;
  }
}

Jika kita pergi ke page website tersebut, program akan output ke console pada masa yang sama.

@Async

Satu lagi cara adalah dengan menggunakan annotation @Async yang disediakan oleh Spring Framework. Untuk menggunakan @Async, kita perlu enable dahulu menggunakan @EnableAsync. Jadi, tambah annotation @EnableAsync pada class GlobalConfig,

@Configuration
@EnableAsync
public class GlobalConfig {
  @Bean(destroyMethod = "shutdown")
  @Qualifier("db")
  public ExecutorService dbThreadPool() ...

  @Bean(destroyMethod = "shutdown")
  @Qualifier("logger")
  public ExecutorService loggerThreadPool() ...
}

Sekarang kita boleh mengubah code untuk getName dan getFacebookImageUrl seperti berikut,

@Async("db")
public CompletableFuture<String> getName() {
  return completedFuture("Muhammad Ali");
}

@Async("db")
public CompletableFuture<String> getFacebookImageUrl() {
  return completedFuture("https://www.example.com/ali.jpg");
}

Code dalam method yang diletakkan @Async akan diproses dalam thread yang lain walaupun kita tidak menggunakan method supplyAsync. Kita meletakkan "db" supaya code tersebut menggunakan thread pool untuk database. Jika kita tidak letak apa-apa argument, Spring akan menggunakan thread pool default. Akhir sekali, method tersebut perlu return CompletableFuture, bukan CompletionStage.

Website ini menggunakan cookie yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Anda boleh membaca dengan lebih lanjut di sini. Dengan menggunakan website ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie tersebut.

Setuju